דף הבית // תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

היתר בנייה

הליך קבלת היתר בנייה עלול להיות ארוך ומורכב ולעיתים מלווה בסחבת רבה. מורכבות ההליך מתבטאת לא רק בתאום בין הרשויות השונות ובמילוי דרישות הועדה, אלא גם בתיאומים בין צוותי יועצים ומתכננים וקביעה ועמידה בלוחות הזמנים.

 

נתיבי הקמה משלבת בפעילותה את הידע בנושאי רישוי בנייה, את הניסיון בליווי וקידום פרויקטים ואת היכולת הגבוהה של ארגון וניהול, אשר מובילים לתוצאות איכותיות ומהירות בפרויקטים.

 

צוות נתיבי הקמה מלווה את כל התהליך עד קבלת היתר הבנייה:

 • בדיקה תכנונית מוקדמת (בדיקת מצב סטטוטורי – תב"ע, היתרים, הוראות ומגבלות בנייה שונות).
 • ניתוח המידע לצורך קביעת ההליך התכנוני.
 • תיאום תכנוני עם הרשויות.
 • עריכת תוכניות והגשתן לרשות המקומית.
 • דיון בבקשה להיתר.
 • החלטת הועדה בנוגע לבקשה להיתר.
 • מילוי תנאים להיתר – תאום תכנוני עם רשויות וקבלת אישורים (כיבוי אש, הג"א, משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה וכיוצא בזה). הפעילות משולבת עם יועצים מקצועיים בכל תחום שנדרש.
 • תשלום אגרות בנייה והיטלים.
 • קבלת היתר בנייה.

 


הכנת תוכנית ת.ב.ע

תכנית בניין עיר (תב"ע) קובעת את הנחיות הבניה, זכויות ושימושים ובעצם, מכתיבה את התכנון העתידי של המקום. כל חברה או אדם רשאים לשנות ו/או ליזום תוכנית בניין עיר (תב"ע) לגבי מקרקעין שונים.

 

תהליך הכנת תכנית ת.ב.ע כולל, בין השאר, הכנת תשריט, תקנון ונספחים שונים. כתיבת התקנון והכנת התשריט מתבצעים בהתאם לכללים קפדניים של מנהל התכנון. אישור תכנית בניין עיר הינו בסמכות הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, פרט למספר נושאים המוגדרים בחוק שלגביהם אישור תכנית (תב"ע) בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה. נתיבי הקמה מבצעת עבור הלקוח את ההליך על כל שלביו השונים, מתוך ידע עשיר והכרה מעמיקה של ההליכים הסטטוטוריים, חוקיי התכנון והבנייה וידע רב בנושא תכניות בניין עיר. תהליך העבודה הינו מקצועי ויעיל, ומטרתו לפשט את התהליכים ולקצר את הליך קבלת ההיתר.

 

מה כולל הליך לאישור תכנית בניין עיר?

 • תיאום התכנית מול הרשות.
 • הכנת תכנית והגשתה לוועדה לתכנון ובנייה.
 • אישור התכנית להפקדה בתנאים או המלצה לוועדה המחוזית.
 • מילוי תנאים של הועדה המקומית / המחוזית.
 • הפקדת התכנית ופרסומה לצורך התנגדויות.
 • דיון בהתנגדויות במידה וישנן.
 • תיקון התכנית בהתאם להחלטות הוועדה.
 • פרסום למתן תוקף.
 • אישור התכנית.

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מגדיר כי כל עסק הטעון רישיון חייב לקבלו מהרשות המקומית. עסק הזקוק לרישיון ופועל בלעדיו עובר, אפוא, על החוק.

הבקשה לקבלת רישיון עסק כרוכה בהכנת תכנית העסק והגשתה יחד עם מסמכים נוספים, המתייחסים למפעילי העסק וגם לבעלי הנכס בו נמצא העסק. כמו כן, יש לערוך במקום ביקורות של הגורמים המאשרים של העסק ולקיים את התנאים להפעלת העסק. נתיבי הקמה מלווה את הלקוח בכל שלבי ההליך, מן הבקשה לרישיון העסק ועד לקבלתו בפועל.

 

תהליך הכנה וטיפול בבקשה לרישיון עסק כולל:

 • הכנת תכנית עסק (כולל גבולות העסק).
 • פירוט מהות העסק.
 • בדיקת התאמת המצב בשטח להיתר הבנייה.
 • הגשה למחלקת רישוי עסקים.
 • שליחה לכל הגורמים המאשרים.
 • קבלת התייחסות ואישור הגורמים.
 • מתן רישיון עסק.
 • ישנם רישיונות עסק המוגבלים בזמן ויש לדאוג לחדשם מעת לעת.

 


ניהול צוות יועצים

ניהול צוות יועצים מנוסה ומקצועי בשלבים שונים של התכנון בהליכים של תב"ע, היתרי בנייה ורישוי עסקים, הינו אחד מן הגורמים המהותיים למידת הצלחת הפרויקט ולהשלמתו במהירות.

 

יכולת ניהול והתמחות בהליכי רישוי מספקים מענה מלא בהובלת הפרויקט ולקידומו לתוצאות הרצויות. נתיבי הקמה מתמחה בניהול צוותי תכנון תוך תיאום בין כל הגורמים המעורבים בפרויקט, דיווח מעודכן, שקיפות ושיתוף.

 


בדיקה תכנונית של מקרקעין

בדיקה תכנונית של מקרקעין הכרחית לפני כל פעילות אפשרית במקרקעין, בטרום תכנון, בטרם קנייה או מכירה, לקראת הערכת שווי וכיו"ב.

צוות נתיבי הקמה מבצע בדיקה זו עבור הלקוח, ובוחן עבורו את כל ההיבטים התכנוניים הרלוונטיים לנכס ולאפשרויות התכנוניות הגלומות בו:

 • מהן ההנחיות והמגבלות התכנוניות החלות על הנכס.
 • האם נוצלו כל זכויות הבנייה שניתנו לנכס מתוקף תכניות בניין עיר.
 • שימושים אפשריים בקרקע.
 • דרכי גישה מהנכס ואליו.
 • התאמות בין היתרי הבנייה לתב"ע ולמצב בשטח.
 • השפעת התכנון העתידי בסביבת הנכס הנבדק.
 • האם נעשו הפקעות לצורכי ציבור במקרקעין.
 • לפי הצורך, נבחנים גם שיקולים שונים נוספים, החיוניים לביצוע הבדיקה התכנונית.

נגישות מתו"ס

שינויי חקיקה בתקופה האחרונה, הגדירו דרישות לסקרי נגישות ואישורי נגישות לבניינים ציבוריים קיימים. אישור נגישות מהווה גם תנאי למגוון הליכי הרישוי (היתרים, רישיונות עסק וכיו"ב). צוות נתיבי הקמה מטפל בתחום הנגישות, ע"י אדריכל מתמחה ברישוי בניה, ממקד את הליכי הרישוי והתקשורת עם הגורמים המקצועיים ובכך מקל על הליך קבלת אישור הנגישות.

 

אישור מורשה נגישות כולל:

 • ביצוע סקר נגישות ומתן הנחיות ראשוניות להנגשה.
 • תיאום ומתן הנחיות לצורך עמידת התכנון / המבנה בהוראות הנגישות.
 • הכנת תכנית לליווי הליך ההנגשה במצב של מעלות על מבנים מרובים.
 • ליווי וניהול הליך ההנגשה של בניינים מרובים.
 • בדיקה ואישור תכנית בקשה להיתר בנייה.
 • סיורים לבדיקת החלת הנחיות נגישות בזמן ביצוע.
 • אישור נגישות לטופס 4 (אישור אכלוס) ותעודת גמר.
 • אישור נגישות לרישיון עסק.