fbpx

עד כמה אתם קרובים לאכלוס הפרויקט?

9 / 1

האם הושלמה הבניה?

כן

לא

9 / 2

האם הבינוי תואם את היתר הבניה שיצא?

כן

לא

אולי

9 / 3

האם הבניה בוצעה בהתאם לתנאים שניתנו ע"י גורמים מאשרים שונים בהיתר הבניה?

כן

לא

אולי

9 / 4

האם הוגשה בקשה לאישור אכלוס?

כן

לא

9 / 5

האם בוצעו ביקורות בשטח של גורמים מאשרים?

כן

לא

חלקי

9 / 6

האם התקבל אישור כיבוי אש?

כן

לא

חלקי

9 / 7

האם התקבלו אישורי מעבדות?

כן

לא

חלקי

9 / 8

האם התקבלו אישורים/ הצהרות מגורמי מקצוע מלווים (אדריכל, אחראי לביקורת, אחראי לביצוע)?

כן

לא

חלקי

9 / 9

האם הושלמו דרישות קנייניות (הפקעות תצ"ר וכיו"ב)?

כן

לא

חלקי