fbpx

?עד כמה אתם קרובים לאכלוס הפרוייקט

?האם הושלמה הבנייה

כן

לא

?האם הבינוי תואם את היתר הבנייה שיצא

כן

לא

אולי

?האם הבנייה תואמת את התנאים שניתנו ע"י גורמים מאשרים שונים בהיתר בנייה

כן

לא

אולי

?האם הוגשה בקשה לאישור האכלוס

כן

לא

אולי

?האם בוצעו ביקורות בשטח של גורמים מאשרים

כן

לא

אולי

?האם התקבל אישור כיבוי אש

כן

לא

אולי

?האם התקבלו אישורי מעבדות

כן

לא

אולי

האם התקבלו אישורים/ הצהרות מגורמי? מקצוע מלווים ( אדריכל, אחראי/ת ביקורת, אחראי/ת ביצוע)

כן

לא

אולי

האם הושלמו דרישות קנייניות ( הפקעות תצ"ר וכיו"ב ) ?

כן

לא

אולי