רישיון עסק – עם מה יש לנו עסק?

רישיון עסק – עם מה יש לנו עסק? רישיון עסק הינו היתר שניתן מכוח חוק רישוי עסקים ומאפשר לבעל העסק להפעיל אותו. החוק לא מגדיר באופן פורמלי מה נחשב לעסק. הצורך ברישיון נקבע בצו רישוי עסקים הכולל רשימה של עסקים/פעילויות טעונות רישוי, את התנאים לקבלת רישיון ואת משך תוקפו של הרישיון.

רישיון עסק ניתן לבעל העסק/למפעיל העסק עבור פעילות מסוימת במיקום מסוים, לכן כל שינוי בבעלות, בסוג הפעילות או במבנה בו ממוקם העסק דורש עדכון של הרישיון.

חשוב לזכור כי הליכי הרישוי בנויים בצורה היררכית ולכן חייבים לקחת בחשבון את הליך רישוי עסקים כבר בשלב היתר הבניה, על מנת לאפשר גמישות מבחינת שימושים, מיקום תשתיות ובינוי.

מדוע נדרש רישיון עסק?

 • 1. רישיון עסק נועד לוודא שהעסקים הפועלים במדינה יעשו זאת תוך שמירה על הציבור הרחב.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח:

    • מניעה של מפגעים ומטרדים ושמירה על איכות נאותה של הסביבה.
    • הבטחת שלום הציבור ומניעת סכנות שוד והתפרצות.
    • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
    • מניעת סכנות הנובעות ממחלות של בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים או תרופות.
    • שמירה של בריאות הציבור, והבטחת תנאי תברואה נאותים.
    • שמירה על דיני התכנון והבנייה.
    • קיום הדינים והדרישות הנוגעים לשירותי הכבאות.

בעלי עסקים נושאים באחריות כלפי הציבור שמגיע לעסק, הלקוחות והעובדים. רישוי לעסקים מבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים הדרושים לפעילותו התקינה של העסק.

 • 2. הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון, או בניגוד לתנאי הרישיון שהונפק, הינה עבירה פלילית, כאשר האחריות מוטלת באופן מלא על בעל העסק, בין עם מדובר בקיוסק יחיד  או בבעל רשת מסעדות בפריסה ארצית. למרות המשאבים המוגבלים של הרשויות בכל הנוגע לאכיפה, חשוב לדעת כי במקרים בהם עסק פועל ללא או בניגוד לתנאי הרישיון, בכוחה של הרשות לפנות לבית משפט לצורך הוצאת צו סגירה, לדרוש הטלת קנסות על בעל העסק ובמקרים חריגים אף לדרוש עונשי מאסר שיכולים להגיע עד שנתיים.
 • 3. תנאי למימוש פוליסות ביטוח למיניהן הוא שעסק טעון רישוי יהיה בעל רישיון בתוקף. כלומר, בעל עסק שפועל ללא רישיון עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה שקוראת בתחום העסק.

רישיון עסק – הליך הרישוי

  • 1. פתיחת בקשה

פתיחת בקשה נעשית במח׳ רישוי עסקים ברשות הרלוונטית. להבדיל מהיתר בניה שמנוהל מול מח׳ או מנהל ההנדסה ברשות, הליך רישוי עסקים מנוהל מול העיריה או המועצה המקומית.

אלו הדרישות העיקריות לצורך פתיחת בקשה:

   • + הגדרת פריט / פריטי הרישוי – זהו הדבר החשוב ביותר בשלב פתיחת הבקשה שכן הוא אמור לשקף את פעילות העסק ולא את הקטגוריה העסקית אליה שייך העסק וממנו נגזרים:

+ מסלול הרישוי : תצהיר/היתר מזורז א/היתר מזורז ב/מלא.

+ מספר רישיונות שיש להוציא.

+ הגורמים שאמורים לאשר את הוצאת הרישיון.

+  הדרישות והתנאים שיש לעמוד בהם.

+ תוקף הרישיון.

למשל, חברה שרוצה לערוך אירועים לעובדים:

פעילות מסוג זה עשויה לדרוש רישיון עסק וחשוב להבין מהו פריט הרישוי הנכון. האם מדובר  באירועים המתקיימים בתדירות גבוהה? פעם בשנה או חצי שנה או באופן קבוע או באירוע חד פעמי? האם מוגש אוכל? ואם כן מי אחראי להכנתו? האם הוא מבושל במקום או מוזמן מחברה חיצונית? האם כל המזון מגיע מוכן פרט למאפים שנאפים במקום? האם מגישים שתיה קלה, אלכוהול או שניהם? כמה אנשים משתתפים באירועים? האם האירוע מיועד לעובדי החברה בלבד או גם לקהל חיצוני? באילו שעות מתקיימים האירועים? האם מושמעת מוזיקה? ועוד

התשובות לכל השאלות יקבעו מהו פריט, או אפילו פריטי הרישוי הנדרשים על מנת לאפשר את קיום האירוע.

במרבית הרשויות ניתן למצוא מידע מפורט על תהליך פתיחת הבקשה לרישיון לרבות המסמכים שיש להגיש. לפני פתיחת הבקשה לרישיון אנו ממליצים להיכנס לאתר ואף לתאם פגישה במח׳ רישוי עסקים או אפילו סיור בבית העסק, על מנת לקבל את כל המידע הדרוש לגבי התהליך, לבצע את התיאומים הנדרשים ולהבטיח שתהליך הוצאת הרישיון יהיה: יעיל, קצר ככל האפשר ושהרישיון שהונפק אכן מאפשר את הפעילות הרצויה של בית העסק.

  • + הכנת תוכנית העסק – תוכנית העסק צריכה להיות תואמת לקיים בשטח, להיתר הבניה האחרון שיצא לנכס ולפעילות העסק. לדוגמא, כשמדובר בפריטי רישוי הנוגעים להכנות מזון, תוכנית המטבח צריכה להיות תואמת להנחיות משרד הבריאות.
  • + ריכוז מסמכים נוספים ותשלום אגרה – לצורך פתיחת הבקשה יש למלא טופס בקשה לרישיון שם מציינים את פריט הרישוי ופרטי בעל העסק שעל שמו יצא הרישיון. חשוב לזכור כי בעל הרישיון הוא זה שאחראי לכך שהעסק פועל בהתאם לחוק ולתנאים שנקבעו ברישיון העסק. בנוסף, נדרשים מסמכים נוספים כגון מסמכי בעלות, פרשה טכנית וכיו״ב וכן נדרש לשלם אגרה.

לאחר שמרכזים את כל המסמכים ניתן לגשת לרשות ולפתוח את הבקשה לרישיון. בחלק מהרשויות תהליך זה נעשה באופן מכוון.

 • 2. פניה וקבלת אישורי גורמים

לאחר שפתחנו בקשה לרישיון הליך קבלת הרישיון יכול להיות באחד מארבעה מסלולים:

 • + תצהיר.
 • + היתר מזורז א.
 • + היתר מזורז ב.
 • + מלא.

נרחיב על הנושא כאשר נדון ברפורמה ברישוי עסקים. בשלב זה נתייחס להליך רישוי מלא.

בהליך זה לאחר פתיחת בקשה מח' רישוי עסקים שולחת הפניות לגורמי הרישוי הרלוונטיים לצורך קבלת אישורים. על הגורמים השונים להעביר התייחסות, כלומר לאשר/לאשר בתנאים/לסרב לבקשה תוך עד 90 יום מיום קבלת ההפניה (30 יום המתנה סטנדרטית, 60 יום לפי הודעה מנומקת של נותן האישור, 90 יום לפי גורם מוסמך ארצי).

כל אחד מגורמי האישור דורש להגיע לסיור בעסק לפני העברת ההתייחסות. במרבית הרשויות ניתן לקבל עותק של ההפניה המועברת לגורם המאשר ולפנות אליו לצורך תיאום סיור וקבלת אישור/התייחסות לבקשה לרישיון.

 • + אישור הנדסה:

בשלב זה חשוב להבין את ההיררכיה שבין הליכי הרישוי. כל הליך תלוי בדרישות שנקבעו בהליך שקדם לו. למשל, בהיתר בניה לא ניתן לדרוש מה שלא נקבע בתב"ע ו/או בחוק. טופס 4 ותעודת גמר ניתנים לאחר שהושלמו כל התנאים והדרישות שנקבעו בהיתר הבניה. רישיון עסק הוא האחרון בשרשרת, לכן לצורך קבלת רישיון צריך לעמוד בתנאים שנקבעו בהליכים קודמים, בתקנות גורמי הרישוי ובחוק.

על פי נתוני משרד הפנים עסקים הסיבה העיקרית לכך שעסקים פועלים ללא רישיון היא אי עמידה בתנאי התכנון והבניה, או במילים אחרות –  משום שלא התקבל אישור הנדסה. כלומר, תוכנית העסק לא תואמת מבחינת בינוי שימוש או שניהם להיתרי הבניה שיצאו לנכס. גם פה הרפורמה ברישוי עסקים קבעה תנאים למתן אישור מח' ההנדסה ועל כך נרחיב בהמשך.

במידה ולא ניתן לקבל אישור הנדסה, יש צורך להסדיר את הדרוש הסדרה במסגרת היתר, היתר לשימוש חורג מתב"ע/מהיתר ויתכן שאף יש צורך בהליך תב"עי.

מדובר בהליכים מורכבים ארוכים ולא ודאיים לכן חשוב לבצע בדיקה תכנונית מעמיקה ומקצועית של הנכס לפני שמתחילים את הליך הרישוי.

התרשים שלהלן מציג את מרחב האפשרויות לאי התאמה בין , תוכנית העסק לבין התב"ע , היתר הבניה, והקיים בשטח:

 • + אישורי גורמים נוספים:

להבדיל מהיתר בניה בו דרישות של גורמים כמו כיבוי אש, משרד הבריאות ואיכות הסביבה באים לידי ביטוי בהגשת תוכנית והתחייבות לביצוע, ברישיון עסק אישור הגורמים יינתן רק לאחר שהדרישה תבוצע בשטח. זה מורכב במיוחד בכל הנוגע לקבלת אישור כיבוי משום שחלק מדרישות כיבוי עלולות להוביל לצורך בהליכי רישוי בניה למשל בניית מאגר ו/או הוספת יציאות חירום לצורך עמידה בדרישות .

לכן, כאשר בוחנים נכס לצורך הקמת עסק, חשוב לוודא היתכנות לא רק מבחינת בינוי ושימוש אלא מבחינת מערכות כיבוי, דרישות משרד הבריאות וכיו"ב.

 • 3. הנפקת הרישיון:

כאמור, רישיון עסק מונפק ע"י מח' רישוי עסקים לתקופה המוגדרת בצו רישוי עסקים ובעל הרישיון הוא זה שאחראי לקיים את כל תנאי הרישיון.

את רישיון העסק יש לחדש במקרים הבאים:

 • + פג תוקפו.
 • + חל שינוי בבעל הרישיון (ללא שינוי במיקום ומבנה העסק).
 • + חל שינוי במבנה / מיקום העסק (ללא שינוי בבעל הרישיון).

בהליך רישוי מלא רישיון העסק מונפק לאחר קבלת אישור כל הגורמים המאשרים. במידה ולא התקבלה התייחסות של גורם הרישוי, על פי הזמנים הקבועים בחוק, ניתן לקבל רישיון עסק זמני לתקופה של שנה, כשבסמכות הרשות המקומית להאריך בשנה נוספת. במידה ונותן האישור לא התייחס לאחר שנתיים –  יצא רישיון קבוע.

הרפורמה ברישוי עסקים

נתוני משרד הפנים מראים כי בחמש השנים האחרונות בממוצע 28% מהעסקים טועני הרישוי פועלים ללא רישיון.

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים הידוע גם כ"רפורמה ברישוי עסקים" או "רישוי עסקים דיפרנציאלי" אושר בשנת 2018 ומטרתו לאזן בין מטרות החוק כלומר שמירה על הציבור לבין עידוד הפעילות העסקית.

מטרות הרפורמה הינן:

 • + להסדיר את הליכי הרישוי, ליעל ולקצר אותם ע"י:

-עדכון צו רישוי עסקים – הארכת תוקף, איחוד פרטים, מחיקת פריטים, מחיקת נותני אישור, שינויי הסרה ואיחוד של פריטים.

-שינויים בחוק – עדכון הסעיפים הנוגעים למתן היתר זמני, ביטול רישיון, סמכות המשטרה ועוד.

-שינוי בתקנות – חובת מתן היתר זמני ללא תגובת נותן האישור בעת חידוש רישיון, שינוי בעלות בעסק בעל רישיון או היתר בתוקף.

 • + ליצור מידתיות בכל הנוגע לאכיפה – להרחיב את הכלים העומדים לרשות הרשות הנושא אכיפה ובכך למנוע מצב של הוצאת צו סגירה שלא לצורך.
 • + להסיר חסמים הנוגעים לתכנון ובניה ונגישות – הגדרת טווח שיקול הדעת המאפשר מתן אישור לרישיון עסק גם במקרה של עבירות בניה.
 • + ליצור מסלולי רישוי דיפרנציאלים בהתאם לסוג פרטי הרישוי המוגדרים בצו – יצירת 4 מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של סוגי העסקים: נמוכה, בינונית, בינונית מוגברת וגבוהה.

הרפורמה הינה נרחבת ומפורטת ונוגעת לאספקטים רבים בתהליך הרישוי. ניתן להוריד מדריכים הנוגעים ליישום הרפורמה באתר משרד הפנים.

במדריך זה נרצה להדגיש את הנושאים הבאים:

 • 1. הסדרת הליך הרישוי:
  • + מתן אפשרות להאריך בשנה נוספת רישיון זמני.
  • + מתן רישיון עסק ללא תגובת גורם האישור אחרי שנתיים.
  • + קביעת לוחות זמנים בתהליך ההיתר הזמני.
  • + הרחבת הסמכות לבטל רישיון גם לגורמים המאשרים במידה ורשות הרישוי לא עושה זאת וקביעת לוחות זמנים לתהליך. למעשה ישנו הליך שמאפשר לנותן האישור לבטל את רישיון העסק.
  • + הסדרת אופן ספירת הימים הקבועים בחוק – מקנה לבעלי העסקים וודאות בחישוב הימים שעל הרשות להגיב לבקשה.
  • + עדכון צו רישוי בשתי פעימות – על בעלי עסקים להתעדכן לגבי פריטי הרישוי, הוראות המעבר ווהמשמעות שיש לכך על העסקים שבבעלותם (ייתכן שעסק שבעבר היה טעון רישוי הוסר מהצו, או שתוקף של פריט הרישוי הוארך).
 • 2. תכנון ובניה ונגישות:
  • + הוגדרו הפרות הנחשבות פגיעה מהותית בדיני התכנון והבניה. במידה וההפרה לא נחשבת לפגיעה מהותית ניתן יהיה להוציא רישיון עסק למשל:

-כאשר העסק נמצא במבנה שחלקו נבנה ללא היתר.

-כאשר 15% או פחות משטח העסק נבנה ללא היתר.

-כאשר ייעוד הקרקע לא תואם את את פעילות העסק אולם ניתן בעבר היתר לשימוש חורג ולא חלפה שנה מאז, הוגשה בקשה חדשה לשימוש חורג, על פי חוו"ד של מהנדס הוועדה אין מניעה להוציא היתר לשימוש חורג.

          + ניתן להנפיק לעסק שיש לו היתר לשימוש חורג רישיון לתוקף ארוך יותר מתוקף ההיתר לשימוש חורג.

+ נגישות – לצורך קבלת אישור נגישות לרישיון עסק בעל העסק יכול להמציא אישורים מכל מורשה נגישות שהוא לאו דווקא ממורשה נגישות של הרשות.

 • 3. רישוי דיפרנציאלי:
  • + הגדרת ארבעה סוגי עסקים והליכי רישוי בהתאם:

 

סוג העסק מסלול הרישוי תהליך
פשוט תצהיר קבלת רישיון עסק מיד לאחר הגשת תצהיר.
בינוני היתר מזורז א קבלת היתר מזורז ל- 180 ימים מייד לאחר הגשת תצהיר ולאחר מכן קבלת רישיון.
בינוני + היתר מזורז ב הגשת תצהיר, קבלת היתר מזורז ל- 180 יום רק אחרי בדיקה של נותני האישור ולאחר מכן קבלת רישיון.
מורכב הליך רגיל קבלת רישיון לאחר קבלת אישור כל גורמי הרישוי הרלוונטיים.

 

הגשת בקשות במסלולים מקוצרים תתאפשר לפרטי רישוי שפורסם להם מפרט אחיד. רשימת הפריטים שפורסם להם מפרט אחיד נמצאת כאן  על פי לוחות הזמנים של משרד הפנים עד ליום 01.01.23 יושלם פרסום המפרטים האחידים לכל פרטי הרישוי.

לסיכום

רישיון עסק – עם מה יש לנו עסק? הוצאת רישיון עסק אינה עניין של מה בכך. רישיון מספק הגנה משפטית לבעל העסק ומונע הליכים משפטיים מיותרים.  הרפורמה ברישוי עסקים נועדה להקל על בעלי עסקים לפעול ברישיון, אולם כמו כל הליך ותהליך בירוקרטי גם הוצאת רישיון עסק מצריכה: ניהול מקצועי, תיאומים מוקדמים עם הרשות ונותני האישורים, קביעת לו"ז מחייב ותהליכי בקרה.

רוצה להתעדכן לגבי מה שקורה בתחום הרישוי?

נרשמים ומקבלים תכנים ישירות למייל פעם בחודש

כן, אני רוצה לשתף אתגר מקצועי

צור קשר